Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Sulitech, dzięki wdrożeniu oraz komercjalizacji innowacyjnego Kosza do Segregacji Odpadów w Gospodarstwach Domowych na rynku polskim i zagranicznym”.


Beneficjent: „Sulitech Plastics Processing” Bartosz Sulimowski

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.02.00-00-024/12-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.


Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.136.520,00 PLN

w tym wydatki kwalifikowalne: 924.000,00 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 369.600,00 PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 40.00%

Planowany okres realizacji Projektu: 04.01.2013 – 30.10.2013


Więcej informacji na stronie:

www.arp.gda.pl

Ogłoszenia o zamówieniu