Polityka jakości

Firma SULITECH Sp. z o.o., Sp. k., zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych zeszczególnym uwzględnieniem produkcji wyprasek technicznych. Naszym celem jest byciepostrzeganym przez operujących na terenie Europy obecnych oraz potencjalnych klientów,jako partner, który w sposób najbardziej sprawny, profesjonalny oraz kompleksowy jest wstanie zrealizować projekty z zakresu produkcji elementów z tworzyw sztucznych, począwszyod doradztwa technicznego aż po produkcję detali.


Cel ten będziemy realizować poprzez:
- kompleksowe rozeznanie potrzeb odbiorców poprzez ocenę ich potrzeb i analizęopinii,
- wprowadzanie nowych, profesjonalnych i konkurencyjnych wyrobów we współpracyz dostawcami,
- zapewnienie klientom krajowym i zagranicznym atrakcyjnych jakościowo i cenowowyrobów oraz terminowych dostaw,
- przyjęcie odpowiedzialności przez kierownictwo za zarządzanie polityką jakości,
- zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy polityki jakości poprzezzrozumienie znaczenia polityki jakości dla kształtowania wizerunku firmy i wdrażaniujej do realizacji w wykonywaniu codziennych zadań,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników,
- stały rozwój rynków zbytu, w tym exportu,
- optymalizację efektów ekonomiczno-finansowych.


Jesteśmy w pełni świadomi, że nasz sukces może być osiągnięty wyłącznie dzięki tworzącymgo ludziom. Dlatego będziemy kształtować warunki pracy w naszej firmie w taki sposób, abykażdy z naszych pracowników miał możliwość uzyskania możliwie maksymalnej satysfakcji zwykonywanych obowiązków oraz aby jego wysiłek, włożony w rozwój firmy, został zakażdym razem w sposób otwarty i sprawiedliwy oceniony, a następnie nagrodzony.Gwarancją realizacji celów i zamierzeń jakościowych jest wdrożenie Systemu ZarządzaniaJakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz uzyskanie certyfikatu Jakości.